L'Hospitalet

En defensa de l'increment de l'oferta i qualitat educativa a L'H

  • Actualizado:
  • Creado:

Volem que els centres educatius disposin dels recursos necessaris per oferir una educació de qualitat, que garanteixi la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, així com una escolarització equilibrada.

Per tot això, d’acord amb el text presentat per la FAPAC,  la Federació d’Educació de CCOO i  CCOO de l’Hospitalet  i el Cassalet Moviment d’Ensenyants  de l’Hospitalet, presentem aquesta moció conjunta amb L’HEn Comú Podem.

Segons Jaume Graells, portaveu adjunt del Grup Municipal Socialista, “volem que aquesta moció sumi el suport més gran possible entre els grups polítics. És evident que hi ha una paràlisi en la inversió i la situació ja és bastant crítica”. També creu que s’han de reprendre les inversions amb més celeritat, perquè hi ha escoles que no tenen la qualitat adient. "A més tenim la problemàtica de la matrícula viva que suposa l’arribada de 2.000 nens i nenes amb ràtios desbordades i manca de plantilles”.

 

Demanem a la Generalitat la reforma de les cinc escoles del Pla d'Urgència, l'increment del personal, més celeritat en les obres, més recursos en atenció a la diversitat, així com la construcció d'una escola d'educació especial a la ciutat.

 

*Els principals punts de la moció són els següents:

Primer.- Sol·licitar a les Administracions els increments de recursos i suports necessaris als centres que han escolaritzat el nou alumnat, per a garantir la continuïtat de l’atenció amb qualitat de tot l’alumnat. Cal dotar dels espais, recursos, personal i les eines necessàries als centres educatius, ja que la previsió es tanca abans d’inici de curs, i posteriorment  s’han produït aquestes noves escolaritzacions i increments de ràtios.

Segon.- Instar el Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat a aprovar la immediata planificació  de nous centres escolars públics com a instrument bàsic de gestió de les noves necessitats d’escolarització i polítiques educatives. Aquesta planificació contribuirà a que tots els centres  puguin abaixar les ràtios a les xifres ordinàries i ordenar el trasllat del grups extraordinaris  als nous centres, permetent així la recuperació dels  espais educatius perduts.

Tercer.- Sol·licitar al Govern de la ciutat, la recerca de terrenys on edificar nous centres educatius i en cas de no trobar-ne planificar la readaptació d’altres edificis o dels centres actuals.

Quart.- Instar la taula mixta de planificació la programació de noves edificacions a curt i mig termini, així com treballar per l'eliminació de barracots i la rehabilitació integral de centres que ho necessiten.

Cinquè.- La gestió d’ajuts escolars (transport i menjador) a l’alumnat que es desplaci del seu districte de residència per adjudicació de lloc escolar  fora de la zona educativa corresponent.

Sisè.- Regular l'assignació de nous alumnes a centres concertats si el seu desig és estudiar en una escola pública. Tot i aixó evitant les sobre ràtios a les escoles públiques.

Setè.- Instar el Departament d’Educació el desplegament i el finançament progressiu i suficient del nou decret d’escola inclusiva, i augmentar els recursos que manquen a les escoles per a garantir-lo. Dotar dels espais, recursos, personal i les eines necessaris a les escoles d’educació especial.

Vuitè.-  Incrementar el nombre de professionals dels serveis educatius a la ciutat, adequant-lo al nombre de centres i alumnes, amb la finalitat d'oferir una atenció educativa de qualitat a tots els alumnes i, específicament, als alumnes amb necessitats educatives especials i a les seves famílies. I si cal fins la construcció d’ una escola d’Educació Especial que pugui escolaritzar convenientment tot l’alumnat que requereixi aquesta atenció.

Novè.- Seguir treballant en el desplegament  dels acords signats entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Departament d’Ensenyament en matèria educativa.

Desè.- Donar compliment  a tot el  consensuat entre la Comunitat Educativa i els grups polítics en el Pacte per l’Educació de l’Hospitalet  i redactat en els  punts 1 i 3  de l’esmentat Pacte.

Onzè.-  Donar Trasllat d’aquests acords al Departament d’Educació, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, al Consell educatiu de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat , als grups polítics  del  Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis d’aquesta moció perquè iniciïn les accions necessàries per a donar solució urgent a les demandes.

 

Ficheros adjuntos: